+47 380 15 594

SPESIALPRODUKTER SØR AS

Om Støy

Hva er støy?

Støy er normalt definert som uønsket lyd som oppleves som alt fra lett sjenerende til direkte helseskadelig. Støynivået måles i desibel (dB), men det ikke bare dette som avgjørende for om et støynivå er skadelig eller ikke. Hvor lenge støyen varer og hvor hyppig man blir utsatt for den er også viktig. Blir man eksponert for et for høyt støynivå over lang tid, eller ekstremt høyt støynivå i korte perioder vil dette være helseskadelig.

Støy kan deles inn i følgende tre hovedgrupper:

 1. Luftbåren støy –Støy direkte fra en eller flere støykilder, f.eks maskiner, transport, mennesker etc. Støynivået kan opptre over tid eller som impuls.
 2. Dårlig Akustikk – Støy forårsaket av for høy etterklang/ekko og stående bølger i gitte frekvensområdet.
 3. Vibrasjoner – Lavfrekvent støy som forplanter seg som vibrasjoner.

Hvorfor bekjempe støy?

Støyeksponering kan føre til betydelige helseproblemer, og representerer et stort problem på mange arbeidsplasser. Støy kan blant annet forårsake eller påvirke følgende relatert til helse:

 • Hørselsskader
 • Hjerte og karsystemet
 • Høyere blodtrykk
 • Muskelspenninger, fordøyelsesbesvær med mer
 • Graviditet/Ufødte barn
 • Stress, selv når lydnivået er relativt lavt
 • Irritasjon, tretthet og redusert konsentrasjonsevne og oppmerksomheten

Støy øker også risikoen for ulykker:

 • Støy gjør det vanskeligere å høre og forstå signaler riktig.
 • Fare- og varselsignaler kan overdøves.
 • Arbeidstakere kan distraheres.
 • Støy bidrar til stress, noe som øker belastningen og risikoen for at det gjøres feil i arbeid som krever oppmerksomhet.

Det er derfor viktig å være oppmerksom på den økte risikoen for ulykker når man foretar risikovurderinger av støy.

Å bekjempe støy på arbeidsplasser gir mange gevinster både for arbeidsgivere og arbeidstakere.

 • Lavere sykefravær
 • Bedre arbeidsmiljø
 • Høyere effektivitet

Les mer på arbeidstilsynets informasjonsside 

Hvordan bekjempe støy?

Ved mistanke om støy bør det gjennomføres risikovurderinger og nødvendige støymålinger. Dette er vi behjelpelige med.

Dersom dette viser at tillatte støygrenser overskrides, bør det utarbeides planer for å fjerne eller redusere støyen. Arbeidstilsynet anbefaler prioritert rekkefølge for støyreduksjon:

 1. Fjern støykilden
  • Å fjerne kilden er den mest effektive løsningen for å fjerne støy. Ha derfor alltid dette i mente hvis du planlegger nye arbeidsplasser eller anskaffer nytt utstyr.
 2. Tiltak ved støykilden
  • Er det mulig å plassere kilden slik at den blir isolert?
  • Kan støykilden bygges inn?
  • Kan støyspredningen reduseres?
 3. Tilrettelegging og organisering av arbeidsplassen
  • Kan det gjøres endringer av selve arbeidsplassen, for eksempel ved installering av lydabsorbenter som reduserer «ekkovirkning» fra vegger, tak og gulv?
  • Kan arbeidet tilrettelegges?
  • Hvor og hvordan er arbeidsutstyr installert og plassert?
 4. Hørselsvern
  • Hørselsvern vil normalt bare kunne benyttes som et midlertidig hjelpemiddel til å beskytte arbeidstakere mot støy. Der det er mulig skal støyen reduseres, slik at hørselsvern blir unødvendig.

RING OSS

+47 380 15 594

SEND E - POST

BESøk oss

Mjåvannsveien 16
4628 Kristiansand